الکل یکی از موجودترین مواد مخدر است که هم قتنون اسن، و اجتماعی استفاده ی او تحمل می کند و قضاوت نمی کند.  استفاده الکل  تکرار شوند مغز را تبدیل می کند، تا اعتیاد بیاورد و به خاطر این تقریبا همه کی در ریسک است که الکلیک را بشود. کلینیک ما ویپ وروبیو اینخاست تا به همه که مشکل بل الکل داشته بتشد را کمک می کند، مهم نیست اگر مست شدن روزانه یا گاه و بیگاه است چون هر سو تا نشان های الکلیسم هستند.

چطور کسی الکلیک می شود؟

حتی اگر الکلیک تقریبا  هرکی می تواند بشود، بعضی از مردم از مردم دیگر در ریشک بزرگ هستند. این به خصوص در شخصیت بی ثبات  مراجعه می کند که باید “به شیشه  برسند” تا آرام بشوند و در مشکلات فرموش کنند.

زندگی با الکلیک در خانواده می تواند انگیزه بشود که بچه ها متمایل به الکل شوند، به خصوص پسران.

متاسفانه، امروزه نوشیدن الکلا به نشانه مردانگی اشتباه ای  در نظر می گیرد، سپس گفتن مانند: ” نمی نوشی؟ تو چه مردی هستی؟” مشترک هستند.  حتی اگر این هیچ یعنی ندارد، واضح است  چقدر این به مردم جوان نا معلوم اثر کند، به جهان الکل آنها را فشار بدهد.

اعتیاد از الکل مشکل پزشکی و اجتماعی جدی است که باید درمان کرده شود. وگرنه، می تواند به نتیجه های کسنده می ایید. اگر کسی صمیمی شما الکلیک است وظیفه ی شما که او را متقاعد می کنید که درمان کند. باور کنید وقتی که از این اعتیاد ویرانگر می کشد که عمیقا  سپاسگزار به شما  باشد. واقعیت است که الکلیسم زندگی اعتیاد و خانواده ی او  را خارب می کند، به خاطر این اجازه ندهید این را انجام داده شود.

alkoholičar 1

نشان های الکلیسم چی هستند؟

تضمین که الکلیک ها فقط مردم که چند سال هر روز می نوشند غلط است. تعریف الکلیک وسیع تر است، او هم قرار می دهد  مردم که گاه و بیگاه می نوشند, فقط آخر هفته ها، ولی میزان الکل استفاده می کنند که رفتار آنها معنی دار تبدیل کند.

هر کسی وقتی که می نوشد و نمی تواند متوقف کند، احساس می کند کنترل را از دست بدهند, الکلیک در نظر گرفته است.

اگر شوهر شما هر آخر هفته باید با دوست ها برای نوشیدن بیرون برود که هر وقت در مست شدن تبدیل شود ، واضح است که مشکل وجود است. اگر بیشترین پول را در نوشیدنی خرج می کند، کنترل روی نوشیدن از دست می دهد و همیشه مستی برمی گرد واضح که نشان های الکلیسم وجود هستند.

الکلیک ها اغلب خانواده ی او غفلت می کنند و اذیت می کنند، آیا آن را در مورد بد استعمال شفاهی یا فیزیکی است.  اگر شما احساس کردید که همسر شما به شما و بچه های شما تاهمسان است، این همه سیگنال ها هستند که نباید چسم بپوشید. می دانیم که آسان نیست به خودتان  راست دردناک را اقرار کنید ولی فقط اینجوری همه می تواند تبدیل شود.

نتیجه های الکلیسم

نمایشی ترین وضعیت که به واسطه استفاده الکل ظاهر می شود هذیان خمری است. بعد از توقف استفاده الکل  ناگهان در مدت 2 تا 4 روزها سیمپتوم های زیر حاضر هستند:

 • گیجی
 • سردرگمی در زمان و فضا
 • وهم های بصری
 • ناراحت روانی
 • اضطداب
 • بی خواب
 • حافظه ی خراب
 • تعریق
 • لرزش
 • تب بدنی بالا
 • تاهیکاردی
 • فشار خون بالا
 • مردمک چشم منبسط
 • کم شدن اب بدن

هذیان خمری برای زندگی وضعیت خطرناک است و باید در وضعیت های آمبولانس، در مراقبت شدید ، درمان کرده شود. هم لازم است خانواده آموزش کرده شود که بتواند سیمپتوم ها را بشناسند و همین آلان واکنش نشان بدهند.

alkoholičar 2

درمان اعتیاد از الکل در کلینیک ویپ وروبیو

اعتیاد از الکل، استفاده مواد مخدر، قمار پاتولوژی و اعتیادهای دیگر مشکلات جدی هستند که درمان معین و کمک حرفه ای را تقاضا می کنند.

کلینیک ما برای کمک شما تا بیمارهای اعتیاد را پیروز  کنید و از مشکلات روانی ازادی کنید همیشه اینجاست. تجربه ی چندیاله داریم و می دتنیم که بهبود ممکن است ولی او به اراده و تعهد اعتیادی بستگی دارد.

خانواده اعتیادی نقش مهم دارد – این قبل از همه در دلگرم کننده و دادن پشتیبانی برای متحمل در درمان مراجعه می کند. سلامتی و آرام روحانی چیزی گرانیها ترین است، و ما می دانیم که شما این با کمک و پشتیبانی ما  بتوانید دوباره داشته باشید.

 

Leave a reply