اضطداب “ترس آزادی شناور” است که با وقوع و شیء گرو زده نیست. ضیق و ناراحتی بدون دلیل واقعی وجود است و پیش مردم انتظار تسلط  دارد که چیزی وخستناک به وقوع می پیوستد.

بر خلاف  ترس که در حاضر وضعیت های خطرناک و واقعی وجود است، اضطداب منشاء داخلی است، از ارگانیسم بیاید و به خطرناک های بیرونی گره زده نیست.

امروزه بیشتر و بیشتر مردم از اضطداب رنج می برند، و بر حسب تخمین حرفه ای این اترند خواهد  در سال هاس آینده ادامه داده.

در صربستان درصد بزرگ مردم از اضطداب رنج می برند. این عجیب نیست، در حالیکه اتفاق ها ی تاریخی و اجتماعی – فرهنگی در فضا ی ما در طول دهه ها ی قبل. همه ی این در مردم  اثرات پاک نشدنی  گذاشت ولی اضطداب می تواند موقث درمان کند و نباید  جلوگیری کند که زندگی کیفیت داشته باشید.

چی اضطداب را موجب می شود؟

 

موجب های اضطداب  متعدد هستند. استرس روزانه  و جنگ برای وجود  تا نگران و ناراحتی قوی تر می آورد. در جهن امروز در کدام موفقیت معیار یگانه است، مردم اغلب “در بخیه می ترکند” تا همه که از آنها انتظار شده است را برسند که برای نتیجه ضیق و تقویت ترس ها بیاورد.

برخی از مردم استعداد ژنتیک برای وقوع اضطداب  دارند، مثلا اگر کسی ار ختنواده ی آنها مشکلات مشابه داشت یا از اختلال اضطداب درمان کرد. آلبته، عامل محیطی خیلی مهم است و تا وجود اضطراب را  بیاورد، و یکی از آنها جنگ ها در خانواده، تضاد با شریک، وضعیت بد در شغل و بی ثباتی مالی هستند.

سوءاستفاده مواد مخدر اضطداب قوی را تحریک می کند، هم پیش آنها که تین احساسات نداشتند. در سمت دیگر، مردم اضطداب معمولا به مواد مخدر چرخه می کنند تا با ضیق آسان تر جنگ کنند. ولی، این راه در سقوط کامل می آورد و سیمپتوم های خیلی ناراحت مانند نگران و تشویش قوی را اثر می کند. چون ما مطلع هستیم چقدر این می تواند خطرناک باشد و خوبی شما برای ما در جای اول است، روش کمک پیدا کردیم. در کلینیک ما ویپ وروبیو با موفقیت بیمارهای اعتیاد و مشکلات روانی از مواد مخدر  دیگر را درمان می کنیم و غیر از این اختلال روانی هم درمان می کنیم که جدا از سوءاستفاده مواد ها وجود است.

anksioznost 1

سیمپتوم های اضطداب

اضطداب سیمپتوم های روانی و فیزیکی ناراحت را اثر می کند و یکی از آنها هستند:

 • خستگی؛
 • خواب مختل، بی خواب؛
 • افزایش نگران ثابت؛
 • ترس و احساس زیان کنترل؛
 • حالت افسردگی؛
 • تمرکز کاهش؛
 • بیش فعالی؛
 • وضعیت ثابت آماده به کار و انتظار خطرناک؛
 • تاهیکاردی؛
 • اسپازم در معده؛
 • سردرد؛
 • مشکلات با مثانه،
 • مشکلات با گوارش؛
 • کمرنگی صورت؛
 • دهان خشک؛
 • نتفس سرعت؛
 • نتفس سرعت؛
 • لرزش.

این سیمپتوم ها خیلی ناراحت هستند و جدا مرد را در فعالیت های او  مختل می کنند. به خاطر این مشورت مس دهیم که کمک حرفه ای را پیدا کنید و به هیچ وجه گشش نکنید تنها درمان کنید تا به خودتان بیشتر صدمه نزنید.

anksioznost 2

اضطداب با کمک ما درمان می کنید

در کلینیک ما ویپ وروبیو زیاد بیمارها را درمان کرده ایم که با آرزو برای بهبود از بیماهای اعتیاد و اختلال روانی دیگر  به ما مراجعه کردند.

حتی اگر مردم پر از شک ها گیجی اینجا می ایند، خیلی زود آنها را اطمینان می دهیم که هیچ مشکل لاینحل نیست، هم اضطداب.

خدمات درمان روانی می دهیم که متد درمان  کارآمد و پذیرفته شده هستند. با کمک حرفه ای عالی نگران و ترس ها را  خواهید یاد گرفته  که زندگی شما را فلج می کند.

سلامتی  روانی شما بزرگتری  گنج  است و قیمت ندارد، به خاطر این بهترین کارشناس ها را انتخاب کنید که به شما کمک کنند با اضطدب جنگ کنید.

 

Leave a reply