facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

جایز طلایی بین المللی برای کیفیت

در سال ۲۰۱۸ بیمارستان دکتر وروبیو در نیو یورک جایزه کیفیت بین المللی (نشست کیفیت بین المللی) در ردیف طلایی گرفت.

بازشناسی که گرفتیم تعجب نبود چون می دانیم چقدر کار و تلاش را داده ایم تا به مردم کی مشکلات بیمارها ی اعتیاد و اختلال ها ی روانی دارند کمک کرده ایم.

جایزه کیفیت بین المللی گرفتیم مانند سازمان که شروع کننده نوآوردها در منطقه خود است و که  آسپیراسیون ثابت به بهبودی کیفیت و نتیجه ی کار را مشخص کند.

مصاحبه که دکتر آلکسی الیستراتوو در جایزه گرفتن به نامه بیمارستان وروبیو داد به شما می دهیم.

نماینده ی دکتر وروبیو – کلینیک برای توانبخشی از مواد مخدر و الکل از صربستان را تماس بگیریم.

دکتر وروبیو – کلینیک برای توانبخشی از مواد مخدر و الکل از صربستان اینجا در نیو یورک در سال ۲۰۱۸ جایزه کیفیت بین المللی را می گیرد. جایزه کیفیت بین المللی به دست دکتر وروبیو – کلینیک برای توانبخشی از مواد مخدر و الکل می آید.

Zlatna nagrada za kvalitet bolnica VIP Vorobjev

گوینده: برای گرفتن جایزه کیفیت بین المللی در ردیف طلایی تبریک می گویم. خوشحالم که شما اینجا هستید آقای آلکسی. می توانید کمی در بارۀ  کلینیک دکتر وروبیو بگوید: این چی است، شورع شکل گیری چطور بود و چطور او توسعه داد در چیزی که آلان است؟

دکتر آلکسی الیستراتوو: بله، دکتر وروبیو در سال ۲۰۰۷ کلینیک را تاسیس کرد. در شروع کلینیک کوچک بود، برای ۱۰ بیمار طراحی شده و اغلب شهروندها ی صربی از اعتیاد مواد مخدر درمانی کردیم، ولی درمان ما موفق بود، بزرگ شدیم و خیلی زود در سال ۲۰۱۰ در وسیع اروپا وارد شویم و به زودی مردم از تمام اروپا، از ایتالیا، فرانسه، انگلیستان، آلمان، سوئیس شروع کرد در کلینیک ما برای درمانی بیایند. و ما موفق بودیم.

مثلا، سال ۲۰۱۷  بیشتر از ۵۶۰  بیمار درمان موفق در کلینیک ما داشت. پس،  او آمید برای توسعه بیشترمرا می دهد. به این ترتیب سعی می کنیم مثال های داستگاه جدید برای درمان موفق مردم  را پیدا کنیم، پس اصل درمانی ما را دنبال می کنیم. بنابراین، فکر می کنم که این کلید است. چرا ما کلینیک موفق هستیم؟ چون اصل های درمانی ما را دنبال می کنیم و اختصاصی به آنها می دهیم. اصل ها خیلی ساده هستند.

Zlatna nagrada za kvalitet bolnica VIP Vorobjev

اصل اول: پس، ما درمان جایگزینی انجام نمی هدیم – ما بیماران را از مواد مخدر تمیز می کنیم. ما آنها را در زندگی سالم و عادی می بریم، زندگی بدون مواد مخدر. این اصل اول است.

اصل دوم: ما فقط اعتیاد فیزیکی درمان نمی کنیم ( فقط سم زدایی را نمی دهیم) – اعتیاد روانی درمان می کنیم. درمان اعتیاد روانی مشکل مهم است، پس بدون حل کردن این مشکل غیرممکن است که برای آینده نتیجه ی خوبی و قابل اعتماد برسیم.

اصل سوم: اصل سوم اصل پیچیدگی درمان است. نا فقط سم زدایی و هم اعتیاد روانی به سوال می رسد. ما درمام را انجام می دهیم، هم توانبخشی و بازسازی. در آن وقت که می توانیم بگویم که بیمار تمیز است و با  زندگی عادی ادامه بدهد می توانیم نتیجه بگیریم. در این صورت شانس برای  رتسیدیو، یعنی به مواد مخدر بر می گردد، حداقل است.

ما برنامه ی ما تنظیم می کنیم. آلان به شما یک برنامه برای بیمار اعتیاد نشان بدهم. گام اول تشخیص است. وقتی که بیمار در درمان می آید تشخیص خیلی مهم است. ما چی کار می کنیم؟ می خواهیم که بیمار بفهمد با او چی کار اتفاق می افتد. بعد از این براوردی وضعیت فیزیکی، تست ها ی  آزمایشگاهی، آزمایش ادرار، آزمایش های بیوشیمیایی، ممکن رزونانس مغناطیسی اگر لازم است، معاینه سونوگرافی.

وقتی که همه ی اطلاعات مشخصه  داشته باشیم، برنامه درمان می سازیم. روش ها  که انجام می دهیم به فردی و نیازهای فردی سازگار کنیم. پس گام اول انجام می دهیم.  این سم زدایی از مواد مخدراست. بدون حل این مشکل ممکن نیست نتیجه ی خوبی داشته باشیم. فرد باید از مواد مخدر تمیز کرده شود. برخی داروها خواهند اعتیاد فیزیکی قوی ساخته که سیندرم پرهیز را دامن می زند. حل کردن این مشکل چالش است.

Zlatna nagrada za kvalitet bolnica VIP Vorobjev

پس، چطور می توانیم این را انجام بدهیم؟  البته، ترکیبی پروتکل های دارویی و روش ها ی درمانی وجود دارد مانند سم زدایی خیلی سریع یا سم زدایی با بیهوشی.

تمیز خونی که پلازمافرسیس، سم زدایی ارتومولکولر و فیزیوتراپی نامیده می شود. این گام اول است. گام دوم اعتیاد روانی است. درمانی که انجام می دهیم کجا بیمار رنج نمی برد، وقتی که راحتی، بی دردی احساس می کند و با روانشناس برای درمان اعتیاد روانی آمده است. گفتم، اعتیاد روانی ریشه مشکل است. بدون همه ی آن نتیجه ی خوبی داشته نباشیم.

پس، ترکیبی پروتکل های دارویی و روش ها ی  درمان اعتیاد با یک راه جایگزین برای درمان اعتیاد روانی درمان نتیجه ها ی خوبی و درستی را می آورد. به سادگی ما آرزو برای مواد مخدر می کشیم. بیمارخواهد علاقه برای مواد مخدرنداشت. او در برای مواد مخدر فرموش می کند. روز به روز او عادی زندگی می کند، بدون فکر کردن در بارۀ این و این لحظه کلیدی درمان موفق است.

گوینده: عالیه آقای آلکسی. می توانید چیزی در برای برنامه  ی آینده برای کلینیک شما را توضیح دهید؟

دکتر آلکسی الیستراتوو: همانطور که گفتم، بزرگ می شویم. کلینیک ما بزرگ می شود. بیشتر لازم داریم. برنامه ریزی می کنیم که کلینیک جدید برای ۶۰  بیما ربا استفاده دستگاه جدید و کمک حرفه ای ما بسازیم، به شامل بخش ویپ. دانش ما در بارۀ  درمان اعتیاد روانی، درمان بازسازی، درمان امولسیون، مرکز توانبخشی خواهند در کلینیک ما داشت. خواهد یک کلینیک مدرن بود، کلینیک پیشرفته. این به ما کمک می کند که نا فقط در اروپا رئیس باشیم و هم در تمام جهان. این برنامه ی ما برای آینده است.

Zlatna nagrada za kvalitet bolnica VIP Vorobjev

گوینده: آقای آلکسی، ما می خواهیم بدانیم چه تبدیل می شود وقتی که به کلینیک شما با این جایزه برگردید؟

دکتر آلکسی الیستراتوو: فکر می کنم که این جایزه انگیزه برای بهبودی کیفیت درمان، برای پیدا کردن داستگاه پیشرفته دردرمان بیمار های اعتیاد است. پیشرفته کیفیت درمان خواهید بیشتر  بیمار ها را جذب کرده. گفتم که می خواهیم موقعیت رهبری در جهان بسازیم.

گوینده: این جایزه سنت طولانی دارد و معروف است، نا فقط مانند جایزه برای موفقیت و هم مانند فکتر برای حفظ کیفیت و تعالی است. سازمان ها ی جهانی که این جایزه را می گیرند تعهد به کیفیت و تعالی می دهند. به کی این جایزه را اختصاص می دهید؟

دکتر آلکسی الیستراتوو: این جایزه را به کارکنان کلینیک ما به رهبری دکتر وروبیو اختصاص می دهم.

گوینده: به آقای آلکسی و کلینیک دکتر وروبیو دربلگرد  دوباره تبریک می گویم که ستندارد کیفیت و تعالی بین المللی گرفت و فانوس امید است برای مردم کی راه حل در جنگ اعتیاد مواد مخدر و توانبخشی موفق پیدا کنند. دوباره برای گرفتن جایزه کیفیت بین المللی در دسته طلایی تبریک می گویم.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس