facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

چطور بازی های شانس به نظر می رسد؟

قمار بدوت شک بیمار است. نشان اصلی بیمار مشارکت به طور مداوم است که تکرک می کند و صرفنظر از نتیجه ها بعدتر می شود (فقر، نابود زندگی شخصی، خرفه ای و خانواده ای). مردم معمولا قمار از حس کنجکاوی شروع می کند، با دوست ها، به خاطر سرگرمی، تا از مشکلات روزانه می گریزند. ولی، بسیاری نمی فهمند که شرط فقط پول نیست، هم سلامتی روانی است.

هم نمی فهمند که زیان ضمانت است، و که سود ضروری نیست.

زیان در خود عشق ضربه می زند و آنها تلافی را می خواهند، شانس جدید تا دوباره پول را کسب می کنند، تا احساس زیان ناپذیر می شود، تا قدرتمند و موفقیت احساس می کند. اینجوری عشق برای قمار به نظر می رسد. شرط بزرگتر و بزرگتر می گذارند و یکپارچه درترانس قماری سقوط کنند. ترانس قماری به وضعیت آگاهی تبدیل شده دنبال کرده است و سپس در بارۀ  جهان فرموش می کنند. وقتی مه پول کسب می کنند، به قانون با پول کسب نمی آیند، ولی شرط جدید بگذارند و با قمار ادامه بدهند تا بدون پول بمانند.

Lecenje zavisnosti od igara na sreću

بعد از زیان دوباره  در بارۀ توبه و فول ها که دیگر قمار نمی کنند زود فرموش می کنند و به زودی دوباره آرزو ی قوی برای قمار احساس می کنند. با شرط جدید می خواهند پول کم شده را بر گردند و فکر کنند که دفعه بعد بیشتر شانس داشته باشند. این دوباره آنها را در کازینو ها می آورد کجا دوباره در وضعیت  ترانس قماری فرو می ریزند.  ترانس قماری وضعیت روانی است که مانند مواد مخدر است (مواد مخدر و الکل). آرزو ی پاتوبوژیک برای قمار قوی است که مرد علاقه برای واقهیت در اطراف خودش زیان می کند و مسیر برای پول گرفتن را انتخاب نمی کند.

مدت طولانی قمارباز ها عشق آنها در پنهان کاری نکاه دارند. ولی خانواده می توانند ملاحظه کنند که قماربازی  درآمد و برامد خود را پنهان شود، نسخه مختلف در بارۀ ناپدید شدن پول و چیزهای دیگر از خانه را گریم می کند، از دوست ها و آشنایی ها پول را قرض بدهد، اعتبار از بانک بگیرد. بیشتر وقت بیرون از  خانه  می گذرد، و توضیح بدهد که باید طولانی تر کار کند. دروغ و دستکاری چیزهای معمول می شوند.خانواده وقتی که تا مشکلات جدی مالی می آید سپس آنها پیدا کنند. نتیجه اعتیاد قماری بدهی قماری بزرگ، درهم شکستن خانواده، تنزل شخصیت، زیان دوستان، استاتوس اجتماعی، تبدیل شخصیت، رفتن در جنایی، کوشش خودکشی و غیره.

مرحله ها اعتیاد از بازی شانس

1. زیان کنترل در روش قمار – این سیمپتو اول که مرد اصلی از قماربازی را فرق می کند. وقتی که مرد اصلی در کازینو می آید هیچی احساس نمی کند. اگر مجموع پول زیان می کند یا کسب می کند، این در وضعیت مالی او به خطر نمی اندازد. چند وقت در کازینو صرف می کند و به خانه برمی گردد. او برانگیخته یا ناامید به خاطر زیان است. در سمت دیگر، وضعیت به قماربازی از کنترل دور می شود. او به خاطر آدرنالین قمار می کند، نا به خاطر پول. وقتی که کسب می کند آدرنالین او را تحریک کند که با قمار ادامه بدهد. ولی، نمی تواند کسب کند. وقتی که چرخ خوشبختی می چرخد و زیان کند، نمی تواند با قمار تمام شود. تلافی را می خواهد که دوباره کسب می کند و زیانی را بازگردد، که موفق و قوی احساس کند.او را می تواند فقط ناتوانی برای بازی متوقف کند، چوم پول دیگر ندارد و هیچ کسی نمی خواهد پول را بهش عاریه بدهد.

2. شکل گیری اعتیاد روانی – نیاز تا دوباره آدرنالین را احساس می کند برای او مانند مواد مخدر یا الکل است. وقتی که شانس جدید را می اید او در کازینو  می رود. آنجا بیشتر و بیشتر می ماند و احساس در بارۀ  زمان و پول دیگر ندارند. زمان با خانواده ی او ، و رفتن از خانه با کار زیاد توجیه می کند. پول برای آب و برق، غذا، لباس و صرف های زندگی دیگر  صرف نکند، فقط برای قمار.

3. سیندروم پرهیز (بحران) – قماربازی در کاذینو همیشه است، به طور مداوم پول وقت برای قامار بگیرد، و بحران روانی را احساس می کند: بعد احساس می کند، عصبی است، ذود رنج، حالت تبدیلی است. قرضه ها تا وضعیت نومید می آورد. وقتی که هیچ دیگر ندارد به خانواده همه می گوید. خانواده بهش کمک می کند، نسیه را بگیرد، قرضه ها را پرداخت کنند. قول می دهد که دیگر قمار نمی کند. ولی این فقط قول های خالی هستند. زندگی بدون قمار جالب نیست. قمارباز فکر می کند که خالی از چیز راحت است و در طول کوتاه به قمار بر می گردد. و چرخه ی قمار تکرار می کند.

4. فار خرابی – نیاز برای قمار قوی تر می شود که برای رضایت او قمارباز چیزها با ارزش از خانه می فروشد. توبه و افسردگی بهد از پول زیانی را غیر قابل تحمل هستند، و به نظر می رسد که خارج در تلافی است، که پول برگرده شود و ثابت کرده که همگی درست نبودند. استرس و افسردگی قماربازی را در سوء استفاده الکل، مواد مخدر یا دارو ها فشار می دهند. فکر ها در بارۀ خودکشی به نظر می رسند. مهمولان برای کمک ما  مردم تماس می کنند که در این فاز اعتیاد باشند.

درمان اعتیاد از قمار – فاز ها

lečenje zavisnosti od kocke

هدف اصلی درمان از بین بردن نیاز دیوانه تا در ترانس قماری باشد، تا کنترل زیر احساسات و رفتار بیمار بیاورد، تا وضعیت روانی او پایدار کند، خواب را طبیعی کند، عصبی، زود رنجی و تبدیل حالت را بردارند.

درمان از چند فاز مرکب است:
1.
تشخیص – اولین و فاز درمان مهم. اسانس تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزیک بیمار آزمایش تشخیص استاندارد اشاره می کند: آزمایش ادرار، تست ها به هپاتیت بی و سی، عفونت هیو، آزمایش خون اصلی ، تست بیوشیمیایی خون ، الکتروکاردیوگرافی، بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده بنزودیازپین در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قسمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. فارماکوتراپی – در شروع درمان تثبیت فارماکولوژی لازم است. با داروها مهم است تا بالانس برسد، عصبی، شدت، افسردگی را بردارند. بعد از این که بیمار می تواند  وضعیت ها را قابول شود،  تحلیل کند، واکنش نشان بدهد، می تواند در فاز درمان  آینده  برود.

3. درمان با دستگاه پزشکی -درمان نوروجت متد است که با امپولس های مخصوص اجرا می کند در نورون ها ی مغز که برای ترشخ اندرفین مسئولیت است. نوروجت دستگاه کوچک الکترونیک که سطح دوپامین و اندورفین را طبیعی می کند. تحریک دستگاه نوروجت بی درد است. بیمار فقط غلغلک و ارتعاش ملایم احساس می کند. فرکانس و شدت امپولس با کومپیوتر کنترل کرده است.

درمان لاترل برای عادی عدم تقارن نیمکرده ی مغز متد نوروفیزیولوژیک برای اصلاح اختلال رفتار، ، خواست، آرزو برای قمار است . به خاطر این متد تا عادی عملکرد نیمکرده ی مغز راست و چپ می آید.

انتگرال جنبش چشم ها متد کاهش حساسیت با کمک اسری ها دوباره جنبش چشم ها در طول که تجربه های آرزو برای قمار تجربه می کنند. عنیک مخصوص سیگنال های ویده رمزی می فرستند، و از طریق گوشی سیگنال های صدایی را می فرستند. کومپیوتر اطلاعات را می فرستد. اطلاعات جود تقسیم شده در عکس ها ی کوتاه و قابل توجه که در سطح ناخود پیوستگی در بارۀ انحراف، انزجار به قمار، رابطه منفی به وضعیت در کازینو، تشریفات قماری.

4. درمان روانی  – چند درمان روانی انجام می دهیم

درمان روانی  شخصی  کار روانشناس شخصی  با بیمار است. تراپیست بیمار را یاد می دهد چطور با استرس زندگی کند و کار کند، چطور تمامیت شخصیت جود  را نگهداری کند و رابطه بالغ با خانواده  داشته باشد. بیمار و روانشناس باهم برنامه ی فهالیت روزانه را می نویسند و او بیاد در فاز درمان آمبولانس را انجام بدهد.

درمان روانی آموزش –کمک می کند  تا علت ها ی بیمارها پیدا کنند. به بیمارها مغلته در بارۀ  بیمارها، نتیجه ها ی فیزفیکی، روانی، خرفه ای و اجتماعی نشان می دهند، و هم به آنها قوانیت رفتار در پرهیز تعلیم داده هستند. فیلم ها ی ویه در بارۀ نتیجه های قمار تماشا می کنند.

درمان روانی گروه کار روانشناس ها با گروه بیمار ها است، تا به بیمار تضادهای داخلی حل کنند، ناراحت بر دارد و اختلال رفتار درست کند . این نوع درمان روانی به بیمارها اجازه می دهد که تنها با مشکلات آنها نیستاند و که مشکل آنها لاینحل نیست.

درمان روانی خانواده ای متد کمک روانشناسی است که در طول او روانشناس با خانواده ی بیمار کار می کند. در قانون، خانواده در بیمار بااعتیادی است. در طول این درمان یاد می گیرد چطور به بیمار بهد از رفتن از بیمارستان رفتار کند. درمان روانی خانواده ای شکل مشاوره روانی ویژه  جهت در حل مشکلات روابط خانواده ای و در برداشتن منافشه  بین خانواده است.

5. انیدار روانی روش با عناصر های هیپنوتیزم است وقتی که بیمار در وضعیت ترانی برای وقت کوتاه دوباره زندگی او را زندگی می کند. در طول روش بیمار رنگارنگ مهمترین وضعیت ها از زندگی او را می بیند. در لحزه عکس ها از دوران کودکی می گذارند، عکس ها ی مردم پدیدلر شوند و وضعیت ها که به زندگی  بیمار تاثیر گذاردند. در این لحزه ها بیمار ها احساسی مشکلات آنها را دوباره زندگی می کنند، نتیجه ها ی غم انگیز عمل های جودشان مربوط به قمار   را می بینند. زیادی “می بینند”، گریه می کنند و می گویند که بهد از این هیچی باعی شود که به قمار برگردند.

6.درمان آمبولانس – بهد از رفتان از بیمارستان فاز درمان آمبولانس شروع می کند در طول ۱۲ ماه. درمان آمبولانس کنترل های منظم هر ماه و پشتیبانی علیه رتسیدیو  اشاره می کند. بیمار با دکتر های بیمارستان ما در تماس  باشد و توسیه و کمک لازم بگیرد.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰  مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه  برای درمان اعتیاد از بازی شانسی – تشخیص آزمایشی و آزمایش اکتشافی-روانی؛ فارماکوتراپی؛ درمان نوروجت؛ درمان لاترال؛ اینتگرتور حرکت چشم ها، درمان روانی، انسداد روانی ، کنترل های آمبولانس و پشتیبانی علیه رتسیدیو ۱۲ ماه. رفتار درمان ۱۴ روز طول می کشد.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...