اعتیاد به کوکائین - درمانگاه VIP دکتر Vorobjev - بلگراد
  • Srpski jezik
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik
  • Nemački jezik
  • Ruski jezik
  • Španski jezik
  • Italijanski jezik
  • Bugarski jezik
  • Grčki jezik
  • Araapski jezik
  • Iranski jezik
  • Albanski jezik
Menu
Menu

حقایق در بارهی کوکائین

کوکائین از مواد مخدر دیگر مختلف است چون اعتیاد فیزیکی را تحریک نمی کند. هم بحران پرهیز مانند هروئین تحریک نمی کند.

کوکائین تا افزایش قدرت انسانی می آورد،انجام می دهد که مردم قوی تر، بهوش تر و ایمنی تر احساس کنند. وقتی در کوکلئی است  مرد بیشتر می نوشد و به او قدرت جنسی جعلی بدهد. به خاطر این زیاد مرد هیچی بد نمی بینند تا چند خط را بکشند وقتی که با دوست ها بیرون بروند. ولی، مشکل است وقتی که استفاده در فواصل معین به اعتیاد چند ساله از کوکائین  تبدیل می کند که به ضهف جنسی بیاورد.

zavisnost od kokaina

اعتیاد از کوکائین و سیمپتوم ها

در طول تماس اول با کوکائین ارگانیزم تبدیل ها تجربه می کند مانند رشد تحمیل و تبدیل واکنش پذیری.

کوکائین اثر کوتاه دارد و وقتی که یک بار کوشش کرده است آرزو ی شدید به نظر می رسد که بیشتر زیر اثر او باشد.

ولی، هر مقدار مصرف دیگر شدت و مدت زمان  را کاهش می کند.  مرد کنترل روی هملکردهای خود از دست می دهد، زیاد پول را خرج می کند و خود را تا  لبه ی خرابی فیزیکی و روانی هل بدهد. در آخر شراب خواری مرد احساس می کند که پیش سقوط نزدیک باشد و وضعیت خماری کوکائین به نظر می رسد. وقتی که به این می رسد هم بدن و زهن استراحت لازم دارند، ولی  بالانس داخل خراب به مرد اجازه نمی دهد خواب کند.

 به خاطر این تا خستگی روان و فیزیکی بزرگ، عصبی و زیان مراقبت می رود، و این سیمپتوم ها با ختطرناکی، تهدیدی، وحشت و دلهره رابطه می کند که چیزی بد به وقعو می پیوندد.

در فاز های بعدا فکر های دیوانه ی شکنجه  ظاهر می شوند. مردم بسیار پارانویک بدون دلیل می شوند ، همه گوشه ی اتاق را  بررسی می کنند، از طریق پنجره  در خیابان تماشا می کنند، چون فکر می کنند که پلیس آنها را دستگیری کنند، در را قفل کنند و دوربین و میکروفن را پیدا کنند چون فکر می کنند که کسی آنها را استراق سمع کند.

وقتی که این مدت پارانویا می گذشتد افسردگی، بی علاقگی و احساس  بیحس به نظر می رسند. غذا  طعم را زیان می کند، و اجتماعی با دوست ها مسئولیت غیر ضروری می شود، باروری کاری زیان شده است و هم علاقه برای سرگرمی ها چون هم آرزو هم انرژی برای این وضعیت ها وجود نیست.

یک چیز که خوشحال برای مرد کوکائین است و فقط او مرد را می انگیزد تا دوباره با دوستان بیرون رود و تمام شب کوکائین را استفاده کند.  بدبختانه ، ۲-۳ روز بعد از خماری سخت تر از قبلا است.

چرخه ی کوکائین

چرخه ی کوکائین معمول انجوری است> ۱-۲ روز استفاده شدید، بعد از سقوط، بهد از این ۳-۴ روز بهبودی که در طول این خواهش ، افسردگی و استفاده کوکائین دوباره به نظر می رسند. چطور زمان مرود می کند نتیجه های این چرخه ها خراب تر می شوند و تا مشکلات پزشکی، اجتماعی و مالی واقع شوند و سیمپتوم ها مانند پارانویا، بی خواب و عصبی ثابت شوند.

در فواصل معین حمله های پانیک و احساس ناراحت در معده پدیدر می شوند و لرز دست ها و بینی بسته همیشه وجود هستند.

در آخرین، مرد می فهمد که به خاطر استفادع کوکائین  نمی تواند اصلی زندگی کند، ولی همه ی کوشش توفق با شکست دنبال کرده هستند و با رتسیدیو نتیجه داده هستند.

بعضی از حقایقات در بارۀ کوکائین

-دکتر فروید دوست خود، اعتیادی از مورفین، با کوکائین درمان کرد، ولی نتیجه ی درمان ویرانگر بود. مرد از کوکائین اعتیاد شده بود، دیوان شود و خود را گلوله زد.

-کوکائین که می تواند در فروش در میان اروپا  فقط ۱۵-۲۰%  کوکائین دارا است. جزء ی دیگر آمفتامین، مفدرون، لیدوکاین، استریهنین و افدرین هستند، و گاهی پودر از لامپ های عطارد فلورسنت قرار داده هستند.

-بعضی از مردم پیشنهاد می کنند که به ماریهوانا، الکل، بنزودیازپین ها و داروهای آرامی دیگر گذرده شود تا می توانند کوکائین را ترک کنند. گفته، گذشتن به این موادها اضطراب را آسان می شود و مردم می توانند بخوابند و بهبود کنند، و “بهترین” دارو برای این کوکائین است. متاسفانه ، همیشه مردم هستند که او را خواهد “با تخفیف” پیشنهاد کردند.  زیادی از بیمارهای ما اینجوری اعتیادی از کوکائین شدند.

نتییجه های پزشکی از استفاده ی کوکائین

استفاده ی کوکائین پیوسته و غالبا معمولا برای نتیجه ها وضعیت های خیلی ناراحت داشته باشند، مانند عصبی، کج خلقی، تبدیل حالت، بی خواب، پرانویا و فکرهای شکنجه ی دیوانه، وهم ها و اعوجاج شنوایی. پیچیدگی پزشکی بزرگ با استفاده کوکائین اضافه کرده هستند. گاهی از آنها: مشکلات قلبی عروقی مانند آریتمی و حمله قلبی؛ مشکلات تنفسی مانند درد در قفسه سینه و توقف تنفس؛ مشکلات نورو مانند حمله مغز و سر درد؛ مشکلات معده مانند درد ها در معده و حالت تهوع. در کنار این رخالت و اختلال  روانی، بعد از استفاده ی کوکائین طولانی، اغلب خراب هستند: اختلال رفتار ظاهرا، انگیزه افزایش برای راه رفتن و حرف زدن، نشستن خراب، حساسیت در سر و صدا، وضعیت گیج کننده و خستگی فکری سریع و ضعف جنسی.

استفاده ی کوکائین با بیمارهای قلبی مختلف رابطه است. متکی است که کوکائین تبدیل وزن قلبی خطرناک چالش کند: تنفسی سریع، فشار خونی بالا و تب بدن بالا. سیمپتوم های فیزیکی درد در قفسه سینه، حالت تهوع، چشم انداز تاری، تب، اسپازم و اغماء. استفاده کننده کوکائین اغلب ایت مواد مخدر با موادهی دیگر استفاده می کنند در هدف کاهش اثر تحریک کننده ی او یا تا اثرات آرامی موادهای دیگز کاهش کنند.  از همه ی ترکیب معمولا کوکائین با الکل استفاده کرده است، به خصوص در طوب راننده کردن که می تواند خطرناک باشد. از آنجا که هر دو تا مواد می تواند وضعبت بیداری را شکسته کنند، قابلیت استدلال و اثر در زمان واکنشی ترکیب بسیار خطرناک هستند. کوکائین اغلب در ترکیب با هروئین (سرعت توپ)  استفاده کرده است، تا هروئین در بعضی اندازه برخسته ی ناراحت کوکائین کاهش کند. سرعت توپ خیلی خطرناک است، چون می تواند آسان به جلوگیری قلب یا ارگان های تنفسی را بیاورد.

راه های استفاده ی کوکائین مختلف می توانند نتیجه های مختلف را موجب شوند. اگر کوکائین کشیده است می تواند تا زیان حس بو، بینی ریزی، بلعدن دشواری، خشونت صدا، سوزش غشای مجاطی بینی آورده شود که تا التهاب مزمن، بینی ریزی آورده شود. وارادت کوکائین در دهان می تواند قانقاریا روده سخت با کاهش گردش خون  را چالش کند.

استفاده کننده ی داخل وریدی می توانند واکنش حساسیت داشته باشند، یا به مواد مخدر یا به اضافی که در کوکائین خیابان وجود است، که در مورد سخت تر می تواند تا مرگ بیاورد. کوکائین نیاز برای غذا را کاهش می کند، و زیادی از استفاده کننده های کوکائین مزمن  اشتها را از دست بدهند،  که تا باختن سنگینی بزرگ بیاورد.

با پژوهش ها تا شناخت ها آمده شد که مخلوط کردن کوکائین و الکل خطرناک است. وقتی که ایت دو تا مواد را ترکیب می کنند بدن در کوکاتیلن را تبدیل کند. اثرات کوکاتیلن خیلی طول می کشد و از هر این مواد مخدر بصورن جداگلنه  سمی تر هستند. مهم است اهمیت بدهد که ترکیب الکل و کوکائین مشترک ترین ترکیب  که با مرگ نتیجه کند.

بحران پرهیز پیش کوکائین

روش وفق دادن بدن در کوکائین خیلی سریع به وقوع می پیوندد و مدت کوتاه کافی است که کسی عادت کند، و وقتی که این به وقوع بپیونند خیلی سخت است با استفاده ترک کردن. به ترک کردن استفاده کوکائین یا کاهش مقدار مصرف تا سیمپتوم های زیاد فیزیکی و روانی  اورده است.

با استفاده کوکائین احساس رضایت قوی ظاهر می شود، و واکنش مانند خوشحال فوری معمول است. ولی، وقتی که با استفاده ترک کرده بدن سقوط درد تجربه کند و شهوت با مواد مخدر ظاهر شود.

معمول ترین اثرات و سیمپتوم ها اعتیاد از کوکائین کج خلقی، اضطراب قوی، پارانویا، فشار بالا، خستگی، ناآرام ، مشکلات قلبی قوی و مرگ.  کوکائین نا فقط که واکنش قیزیک را تبدیل می کند، او  وضعیت روانی بیمار هم تبدیل کند. وقتی که بحران پرهیز را به وقوع می پیوندد و احساس راضیت و گردش ثابت انتقال دهنده عصبی “خوشحال” را ناپدید شوند، احساس  زیانی ، درماندگی و حالت افسردگی ظاهر شوند.

به خاطر این کلیدی است که در آن فاز اعتیاد زیر نظارت می شود. بحران پرهیز به کوکائین سیمپتوم های قابل توجه را تحریک نمی کند مانند به هروئین و عدم ها با تهوع و لرز ظاهر نمی شوند. ولی، هنوز خیلی سخت است با بحران پرهیز بدون کمک کارشناس ها  را جنگ می کند. آنها همه شایع ترند تماس های سورویس اضطراری است.

درمان از کوکائین در کلینیک ویپ وروبیو

وقتی که اعتیاد از کوکائین به سوالی است کلینیم ویپ وروبیو چند رفتار و درمان شمول می کند:

در ترمین بیوشینی جنبه ی درمان اعتیاد از کوکائین بحرانی است. با نبودن ها و عدم تمادل ها بیوشیمی و نوروشیمی در مغز و بدن مشغول می کنیم که مانند نتیجه ی استفاده کوکائین به وقوع می شوند. در درمان بیمارهای ما در کنار درمان روانی و فرماکولوژی هم تغذیه ویژه هم مشمول است که بعد از آزمایش های همه را شامل مشمول است. اضافی تغذیه می توانند ویتامین ها، مواد معدانی، اسیدس آمینو و مکمل های دیگر که تعادل بیوشیمی در ارگانیزم  را مشمول کنند.

در کلینیم ویپ وروبیو تلاش می کنیم که خانواده تشویق کنیم که آنها هم در برنامه در طول درمان وصل کنند.

جنگ یک عضو خانواده با اعتیاد همیشه بر باقی مانده خانواده را اثر می کند، و ترتیب کردن خانواده فاکتر کلیدی است چقدر موفق بهبود طولانی می تواند باشد.

lecenje-zavisnosti-od-kokaina

ما در کلینیک ویپ وروبیو بع خصوص می خواهیم که بیمارهای ما در برنامه ی جامع برای جلوگیری رتسیدیو می اوریم. این مهم است چون چالش اصلی به درمان اعتیاد از کوکائین فقط توقف استفاده نیست، هم برگشتن در فعالیت های روزانه بعد از پایان موفق برنامه ی توانبخشی اعتیاد از کوکائین  است.

اقرار بیمار ما که در رفتار درمان از کوکائین بود

درمان اعتیاد از کوکاین – فازها

درمان از تشخیص شروع می کند (آزمایش خون، تست های روانشناس با کدام سطح آرزو برای مواد مخدر مشخص کرده است، وجود افسردگی، عصبی).

بخش اصلی درمان ما روش های برداشتن اعتیاد روانی است. در این فاز متدهای اصلاح فارماکولوژی، درمان های اطلاعاتی استفاده کرده هستند. دستگاه  برای درمان فیزیکی (تحریک سمعی و بصری، درمان  ان ای تی، لیزر) هم استفاده کرده هستند.

اندازه ها برای بهبود سیستم ایمنی برای بازسازی سلول ها در ارگانیزم را انجام داده هستند. معمولا در طول درمان ایستاد وضعیت روانی بیمار را تپبیت می کند (آرزو برای مواد وخدر، عصبی، اقسردگیری، بهبود بخشد خواب، اشتها). درمان گروه، مراقبه، آموزش و پرورش، یوگا، ماساژ، گردش ها، ورزش ها در ورزشگاه  پیش بینی هستند.

بعد از رفتن از بیمارستان فاز درمان آمبولانس یک سال طول می کشد. بیمار دارو ها که در فهرست تخلیه نوشته هستند را استفاده می کند، همه ی قانون های درمان آمبولانس را احترام کند. هر ماه در کنترل منطم می آید. در مورد تبدیل وضعیت، افسردگی و ظاهر آرزو برای استفاده مواد مخدر بیمار بیمارستان را همین آلان آگاه می کند تا پیشنهادهای اضافی را بگیرد. درمان اینجوری در کلینیم ما در زمان طولانی را انجام داده است و در همکاری خوبی با بیمار و خانواده ی او تا نتیجه های عالی می اورد (ما این را در نظرسنجی برای کنترل می بینیم که بیمار با مادر و پدر باهم پر می کنند.)

1. تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

– آزمایش ادراد
– آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
– آزمایش خون عمومی
– آزمایش خون بیوشیمیایی
– الکتروکاردیوگرام
– بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده مواد مخدر  در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قیمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. گام دوم شروع درمان است که درمان با تزریق ها و دستگاه نوروجت اشاره می کند. تزریق ها مولتی ویتامین ها، مواد معدنی و مجموعه آسیدی آمنی اشاره می کند و این ترکیب کار متابولیزم، اشتها را بهترین شود و استحکام به بیمار بیاورد که برای ادامه ی درمان  لازم است، جون درمان ها در کلینیک ما شدید، سخت و تاثیر گذار هستند.

دستگاه نوروجت موج لرزی ملایم الکتریکی از تریق ریل که در گردن بیمار وجود است، و درمان کملا بی درد است و به مقررات اندورفین و دوپامین در ارگانیزم کمک می کند، و هم فائق آمدن درجه های اول وقتی که بیمار از مواد می آورد

3. بردن آرزو – بعد از این در حذف آرزو برای کوکائین در سطح ناخودآگاه می رود. این با درمان اطلاعاتی را انجام داده است. او اشاره می کند که بیمار در وضعیت خواب پزشکی چند ساعت زیر تحریک صوتی تصویری خرج می کند که از طریق کمپیوتر با کمک گوشی مخصوص و عینک که سیگنال های فرکانس بالا پیرون می دهند، جون در وضعیت وجود وجدان می توانیم در انسداد روانی پیدا کنیم (یعنی: من اعتیاد نیستم، به من این را لازم نیست. یا، این به من هیچ کمک نمی کند، هیچ کار نمی کند.)

4. هیپنوتراپی. استفاده می کند که تا پای مشکل اعتیاد آمده کند، چود در طول این وضعیت ناخود خودش نشان ها را می دهد با کمک روانشناس به راه حل مشکل بیاید. هم در بیمار ها که در نصف درمان انگیزه و آرزو برای ادامه را از دست می دهند و می خواهند عادت قدیمی بر گردند. این زمان دکتر تلاش می کند قدرت آرزو برای مواد بیاورد و روحیه او استحکام کند.

5. درمان روانی، آموزش و پرورش و یگا. بخش درمان که بهبودی در سطح روانشناسی اشاره می کند. با کمک روانشناس ها و روانپزشک های ما بیمار مکانیزم دفاعی با توجه به مواد خود و آرزو برای او می سازد.هر روز با او در سطخ شخصی و گروهی کار کرده است. در گروه ها مردم مشکلات خودشان می گویند به کدام مواد تاثیر گذارده اد. آموزش و پرورش  درباره ی مواد ها و نتیجه ها استفاده طولانی انجام می دهد، و بیزاری به آن را ناخودآگاهی بسازد.

6. در طول تمام درمان بیمارها پشتیبانی فیزیوتراپیست دارند، چون در ترکیب با همه ی درمان های ما درمان فیزیک نتیجه های عالی می دهد. بدن پشتیبانی لازم دارد تا از طریق همه ی روش ها می رود که کلینیک ما به بیمارها بدهد. به آزادی از استرس، سرعت گردش خون از طریق ارگانیزم کمک می کند که که گردش درمان از طریق خون بیمار سرعت کند و اثر بهتر و سریع تر بدهد.

7. درمان غیر علاقگی – اخرین درمان درمان تهاجمی که به دلیل مواد پزشکی به بیمارها تهاخم فیزیک و انزجار به مواد استفاده بسازد.

8. بعد از این درمان ها تخمینی وضعیت بیمار، پیشرفت در بهبودی و تحلیل وضعیت بعد از و قبل از درمان در کلینیک ما را انجام داده اس.

9. کنترل های ماه ها – در برنامه ی درمان کنترل های ماهه در طول سال مشمول هستند کجا تحلیل وضعیت دوباره از طرف کارشناس های ما و اصلاح درمان انجام داده شود. بیمارها فرصت دارند که مشکلات و شک های خودشان را بیان کنند اگر آنها را دارند. اگر آن را در مورد بیمارهای خارجی است که نمی توانند در کنترل های منظم بیایند، آنها می توانند مرا از طریق  تلفون یا ایمیل تماس کنند.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰  مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

درمان اعتیاد از کوکائین و برنامۀ کامل – تشخیص آزمیش و تست اکتشافی – روانی. سم زدایی. روش ها برای کم کردن اعتیاد روانی از مواد مخدر.

درمان اطلاعاتی. درمان با دستگاه تحریک صوتی تصویری. تمرین ها با معلم ویژه، آموزش، برنامه ریزی فعالیت ها، تشکیل مکانیسم های امنیت در رفتار علیه  رتسیدیو. فارماکوتراپی. درمان روانی (فردی، گروه ای، خانواده ای).

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

    هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

    هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

    بیشتر بخوانید...
  • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

    اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

    اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

    بیشتر بخوانید...