facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

رفتار کامل درمان اعتیاد ار مواد مخدر

(هروئین، متادون، سوبوتکی، ترامال، سوبستیدول، ترودون)

بر اساس پژوهش ها طولانی این برنامه ی درمان اعتیاد ۸۵-۹۰%  موقثیت در درمان نشان می دهند.

سیمپتوم های اعتیاد از مواد مخدر

استادیوم شروع  اعتیاد از مواد مخدر ها زیان کنترل روی استفاده مواد مشخص می کند. مرد می خواهد اغلب تر و قوی تر خراشیدهی را احساس کند. خراشیدهی هدف اصلی می شود، چون اجتماعی، خانواده، شقل کوچک تر و کوچک تر معنی دارند. خانواده و دوست های صمیمی  تبدیل ها را می بینند، اعتیاد خود اثرات منفی از استفاده مواد را مصرانه رد می کند، به وضعیت خود عیب جو است، ناتوان که در مسیر درست وضعیت را تخمین می زند،مرد متناقض می شود. این نشان می دهد که شکل آرزو ی فیزیکی برای مواد مخدر وجود است.

در استادیوم وسط استفاده مواد روزانه می شود. برای گرفتن نتیجه ی آرزوی مقدار مصرف های بزرگتر لازم اسن، یعنی تحمل بلند می شود. در غایب مواد اصطلاح های فیزیکی سیندروس پرهیز،یعنی بحران،  ناراحت، گاهی شکنجه شده، خطرناک. در این فاز مرد اعتیاد می تواند سمت منفی استفاده مواد مخدر را ببیند: وضعیت فیزیکی و روانی خراب، تضاد ها در خانواده، زیان شقل، دوست ها.

lečenje narkomanije

اغلب تر در ایت فاز اعتیاد ها کمک را جستجو می کنند. در یتادیوم آخرین اعتیاد ار مواد مخدر تبدیل های برگشت ناپذیر در ارگانیزم دنبال می کنند. نتیجه ها استفاده مواد مخدر  به تجزیه شخصیت، سلامتی خرلب، جنون، مرگ  می آورند.

1. تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

1. تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

– آزمایش ادراد
– آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
– آزمایش خون عمومی
– آزمایش خون بیوشیمیایی
– الکتروکاردیوگرام
– بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده بنزودیازپین در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قسمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. سم زدایی – در وابستگی از نتیجه ها تشخیص، برای هر بیمار متد سم زدایی ارگانیزم او انتخاب کرده است، برداشتن سیمپتوم های خطرناک و ناراحت  سیندروم پرهیز، یعنی مجموعه متدها که در مورد او بهترین نتاجه می دهد. مخموعه متدها سم زدایی الترا ساریع از مواد مخدر، درمان نوروجت، فارماکوتراپی، تزریق های ویژه با ویتامین ها و هپاتوپروتکتر ها قرار می دهد. خیلی مهم است که سم زدایی سریع باشد، بیمار درد را احساس نکند، خواب و اشتها در اصلی برگردند، حالت بیمار پایدار باشد، که افسردگی و اضطراب دیگر نداشته باشند.

-سم زدایی  مواد مخدر خیلی سریعمتد سم زدایی از مواد مخدر مدرن و خیلی کارآمد است.

سم زدایی مواد مخدر خیلی سریع در همین زمان با کاهش شدت سیمپتوم و ناراحتی که بیمار احساس کند، و هم وقت درمان را کوتاه کند. بیمار در آنستزی ۶ تا ۸ ساعت  ورود می شود و  به او آنتاگونیست مواد وخدر داده شود، معمولا  نالترکسون یا نالوکسون که گیرنده مواد مخدر را آزادی کند. سم زدایی  مواد مخدر خیلی سریع به بیمار ها کمک می کند که بعدترین سیمپتوم ها ی بحران پرهیز در خواب انجام می دهند. اگر در لحظه ی بیدار شدن بعضی از سیمپتوم ها حفظ می کنند شدت آنها کوچک است و آسان با دارو ها برای درد کنترل می شود. در طول سم زدایی بیمار از تریق ۲ یا ۳ روش همین می رود.

درمان نوروجت متد است که با امپولس های مخصوص اجرا می کند  در نورون ها ی مغز که برای ترشخ اندرفین مسئولیت است. نوروجت دستگاه کوچک الکترونیک که سطح دوپامین و اندورفین را طبیعی می کند. تحریک دستگاه نوروجت بی درد است. بیمار فقط غلغلک و ارتعاش ملایم احساس می کند. فرکانس و شدت امپولس با کومپیوتر کنترل کرده است. داخل ۱۵-۲۰ دقیقه سیمپتوم های پرهیز ناپدید می شوند، یعنی شدت آنها برای ۷۰-۸۰%  کاهش بدهد.

فرماکوتراپی یکی از عناصر سم زدایی است. در وابستگی از نتیجه های تشخیص در طول سم زدایی ترکیب داروها استفاده کرده است که سیمپوم های بحران پرهیز را بر می دارد، دارو ها که در مدیریت درد استندرد وجود دارند و ایمنی خوبی از درد تهیه کنند. در مورد کج خلقی، بی قراری، کاهش حالت، عصبی، بی خواب تثبیت کننده روانی، هیپنوتیک ها، داروهای ضد افسردگی را استفاده کرده هستند. به خاطر اختلال تغذیه، ناکافی یا پیش از اندازه اشتها در درمان فرمنت ها که توانایی جذب و ترکیب غذا را آسنتر می کنند، اسیدی های آمینو، ویتامین ها. هم درمان برای از بین بردن استفاده مواد مخدر پیش بینی شد – استنشاق برای تمیز ریه، تزریق های ویژه برای نورومتابولیک ها، نوتروپ ها برای افزایش روش تبلدل در مغز، با هپاتوپروتکتر ها برای بازسازی کبد. همه داروها که در فرماکوتراپی استفاده کرده هستند ایمنی هستند و اعتیاد را نمی تواند ایجاد کنند.

درمان لاترل برای عادی عدم تقارن نیمکرده ی مغز متد نوروفیزیولوژیک برای اصلاح اختلال   رفتار، خواست، آرزو برای قمار است . به خاطر این متد تا عادی عملکرد نیمکرده ی مغز راست و چپ می آید

3. درمان فیزیکی – ترکیب درمان ها را اشاره می کند – فیزیکی، پزشکی یا ماساژ بافت عمیق. ماساژ آرامی تاثیر می گذارد.   وقتی که مرد از طریق توانبخشی می رود، سطح دوپامین از مردم که اعتیادی نیستند کمتر است. ماساژ کمک می کند در طبیعی روش دفع دوپامین به مردم که از طریق روش توانبخش بروند. ماساژ هم در روش سم زدایی  کمک می کند که گردش خون و لنفوم را سرعت کند و در این مسیر روش برداشتن مواد زهرابه از ارگانیزم سرعت کند.  یک نشست درمان فیزیکی در قیمت بستهی درمان وجود است.

4. انسداد پزشکی – در آخر درمان انسداد پزشکی -کاشت نالترکسون پیش بینی شده. معنی این روش که گیرنده های مواد مخدر بیمار با اثر نالترکسون مسدود هستند، و با استفاده هروئین، ترامال، متادون خوشحالی و اخساسات مشابه انجام نمی دند و رتسیدیو را تحریک نمی کند. درمان نلترکسون به مردم که سم زدایی از مواد مخدر انجتم داده است. به بیمار های ما مشورت می دهیم که با کاشت کمترین ۱۲ ماه از رفتن از بیمارستان  حفاظت شده باشند. کاشت نلترکسون از دو ماه  یا دو تزریق دپو از یک ماه در قیمت این درمان می روند.

5. درمان اعتیاد روانی – بعد از این در حذف آرزو برای مواد مخدر در سطح ناخودآگاه می رود. این با درمان اطلاعاتی را انجام داده است. او اشاره می کند که بیمار در وضعیت خواب پزشکی چند ساعت زیر تحریک صوتی تصویری خرج می کند که از طریق کمپیوتر با کمک گوشی ویژه ای و عینک که سیگنال های فرکانس بالا پیرون می دهند، جون در وضعیت وجود وجدان می توانیم در انسداد روانی پیدا کنیم (یعنی: من اعتیاد نیستم، به من این را لازم نیست. یا، این به من هیچ کمک نمی کند، هیچ کار نمی کند.)

اطلاعات تقسیم شده در گروه های عکس های  گوتاه چشمگیر در سطح ناخود هستند. نتیجه این درمان پدیدار شدن بی هلاقگی و رابطه منفی به مواد مخدر است.

درمان روانر فردی – درمان روانی فردی کاری فردی با روانشناس است برای دادن کمک روانی و پشتیبانی به بیمار که مشکل دارد، که در وضعیت افسردگی است، اختلال استرس  پس ضربهای دارد، نگران ها ، رفتار اعتیادی، اختلال شخصیت دارد. کاری با روانشناس به بیمار کمک می کند که از زخم روانی ، ناراحتی احساسی و انقیاد آزادی کند.

درمان روانی  فردی  کارفردی  روانشناس با بیمار است. تراپیست بیمار را یاد می دهد چطور با استرس زندگی کند و کار کند، چطور تمامیت شخصیت جود  را نگهداری کند و رابطه بالغ با خانواده  داشته باشد. بیمار و روانشناس باهم برنامه ی فهالیت روزانه را می نویسند و او بیاد در فاز درمان آمبولانس را انجام بدهد.

درمان روانی گروه کار روانشناس ها با گروه بیمار ها است، تا به بیمار تضادهای داخلی حل کنند، ناراحت بر دارد و اختلال رفتار درست کند . این نوع درمان روانی به بیمارها اجازه می دهد که تنها با مشکلات آنها نیستاند و که مشکل آنها لاینحل نیست.

درمان روانی بدنی جهت دار – این نوع درمان اجازه می دهد که مرد از ناراحت مزمن و خستگی مزمن را آزادی می کند، حالت را بالا شود، کفیت زندگی را بهتر کند. به مرد کمک می کند که راحت احساس کند، اسپازم در عضله ها را بر دارد، انرژی زندگی توده ای را آزدی کند که پایه عملکرد شخصیت سالم است و کمک می کند که به ثبات و امنیت را برسد.

مراقبه – مراقبه انجام شده است به خاطر از بین بردن ناراحت روانی و درد فیزیکی، متد جنگ علیه  استرس است. عادات ما به کدام راه های نورونی روش های الکتروشیمی در مغز و سیستم عصبی انجام داده هستند  بستگی دارند. با مراقبه زیادی از راه های نورونی ساخته هستند و انرژی روانی ناهمسان  توزیع می کند، که به بسته ی راه های خراب نورونی  بیاورد.

مرد  با سیگر کشیدن، استفاده الکل و مواد مخدر را آسان ترک می کند.

ورزش تولید شده بطور خودبخود ناراحت، ترس ها و پریشانی را بر می دارد و می آورد تا  مرد راحت و خود ایمنی احساس کند. ارگانیزم منابع پنهان بزرگ دارد که تا حلا کمی دانسته است.

استراحت – فائق آمدن و استفاده تکنیک های استراحت زود  برگشتن استحکام  بعد از بار کردن فیزیکی و احساسی، آسانتر تحمل کردن با استرس، تقویت سیستم عصبی و سلامتی تمام ارگانیزم.

استراحت مترقی عضله ای – این تکنیک استراحتی  تاثیر گزار مستقر در واقعیت فیزیکی  که بعد از شدت قوی هر عضله  استراحت می کند. تا رسیدن به  استراحت عمیق همه ی عضله ها، لازم است که در همین وقت یا متناوب کش بدهد، سپس متمرکز می کند در راحتی که در عضله ها را بوجو بیاید.

درمان هنر – اجازه می کند که مرد از تجربه ی روانی و احساسات منفی آزدی می کند و از طریق هنر خود را بیان می کند. درمان هنر مسیر تسکین احساس قوی است. (کمک می کند که خشم، درد، ترس و ناراحت بیان کند). این متد روش درمانی سرعت می کند و در تشخیص کمک می کند. همین، تا  تقویت احساس ارزش شخصی می آورد.

آزمایش معاملاتی  – هر مرد داخل خود مادروپدر، بزرگسال و بچه دارد، سه وضعیت “من”، که در وضعیت مختلف بیان می کنند: وضعیت را عینی تخمین می کنیم و تصمیم ها را می آوریم (منند بزرگسال)، مطالبه می کنیم یا به کسی نگران می کنیم (مانند مادرپدر)، خیال بافی می کنیم، فرمابردار یا سرکش هستیم (مانند بچه).

آزمایش معاملاتی تاثیرگذار است در حل مشکلات مانند ترس ها و اعتیاد است. بهمرد کمک می کند که تبدیل کند، که دوباره بچه اصلی بشود، تا موقهیت مادروپدر را قوی تر کند که از جنگ خسته شد، تا یاد می گیرد که مشکلات خود مانند بزرگسال انجام بدهد و تشییر در خودش و استحکال خودش را برگردد.

درمان روانی خانواده ای متد کمک روانشناسی است که در طول او روانشناس با خانواده ی بیمار کار می کند. در قانون، خانواده در بیمار بااعتیادی است. در طول این درمان یاد می گیرد چطور به بیمار بهد از رفتن از بیمارستان رفتار کند. درمان روانی خانواده ای شکل مشاوره روانی ویژه  جهت در حل مشکلات روابط خانواده ای و در برداشتن منافشه  بین خانواده است.

در طول درمان کار آموزش گروه ای و فردی پیش بینی شده است در موضوع بیمارهای اعتیاد. با موضوع های زیر کار کرده است: فکر و فهم بیمارهای اعتیاد؛ فاکتوررهای پیشرفت بیمارها و مغلطه در بارۀ بیمار؛ ماشه های داخلی و بیرونی؛ نتیخه های فیزیکی، روانی، خرفه ای و اجتماعی؛ مشخصه های رفتار اعتیاد؛ قوانین رفتار در پرهیز و اجتماعی کردن مجدد.

اموزش پیشرفت  کاردانی های ارتباطی – بیمارها در گروه به رفتار انطباقی یاد داده هستند. مهم است که به بیمار ها کمک کرده تا کاردانی های ارتباطی را چیره می شوند، و هم احساسات را کنترل می کنند. به کاردانی های برنامه ریزی حرفه ای وگرفتن تصمیم ها یاد داده هستند، چیره شدن ناراحتی را یاد می گیرند، کاردانی ارتباط را اجاد می کنند، آنها خود امنیت را دریافت می کنند، یاد میگیرند که این مشکلات به خاطر اینجا هستند را حل می کنند.

6. درمان آمبولانس – بهد از رفتان از بیمارستان فاز درمان آمبولانس شروع می کند در طول ۱۲ ماه. درمان آمبولانس کنترل های منظم هر ماه و پشتیبانی علیه رتسیدیو  اشاره می کند. بیمار با دکتر های بیمارستان ما در تماس  باشد و توسیه و کمک لازم بگیرد.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰  مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

رفتار کامل درمان اعتیاد از مواد مخدر – تخشیص آزمایش و روانی، سو زدایی (سم زدایی  مواد مخدر خیلی سریع، نوروجت، فارماکوتراپی)، درمان اعتیاد روانی، انسداد پزشکی، ۱۲ ماه مخالف-رتسیدیو – در ایستا ۱۴ روز طول می کشد

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...