facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

سم زدایی بی درد پیچیده از مواد مخدر

هدق سم زدایی تمیز ارگانیزم و غالب سیندروم پرهیز، بحران فیزیکی و دردها به دلیل استفاده مواد مخدر است.

درمان بیمارستانی است و بیمار ۲۴ ساعت زیر نظارت دکتر است. در هر لحزه بیمار می تواند کمک بگیرد، که روش را بیشین بی درد و راحت است.

چند نوع سم زدایی وجود است. نوع سم زدایی به طور جداگانه بر اساس تشخیص و آزمایش فکترها ی مهم  انتخاب می کند: موادها و مقدار مصرف که استفاده کرده هستند، طول استفاده  و در نهایت مشکلات های پزشکی بیمار دیگر.

lecenje zavisnosti od opiata

سیمپتوم های اعتیاد از مواد مخدر

استادیوم شروع  اعتیاد از مواد مخدر ها زیان کنترل روی استفاده مواد مشخص می کند. مرد می خواهد اغلب تر و قوی تر خراشیدهی را احساس کند. خراشیدهی هدف اصلی می شود، چون اجتماعی، خانواده، شقل کوچک تر و کوچک تر معنی دارند. خانواده و دوست های صمیمی  تبدیل ها را می بینند، اعتیاد خود اثرات منفی از استفاده مواد را مصرانه رد می کند، به وضعیت خود عیب جو است، ناتوان که در مسیر درست وضعیت را تخمین می زند،مرد متناقض می شود. این نشان می دهد که شکل آرزو ی فیزیکی برای مواد مخدر وجود است.

در استادیوم وسط استفاده مواد روزانه می شود. برای گرفتن نتیجه ی آرزوی مقدار مصرف های بزرگتر لازم اسن، یعنی تحمل بلند می شود. در غایب مواد اصطلاح های فیزیکی سیندروس پرهیز،یعنی بحران،  ناراحت، گاهی شکنجه شده، خطرناک. در این فاز مرد اعتیاد می تواند سمت منفی استفاده مواد مخدر را ببیند: وضعیت فیزیکی و روانی خراب، تضاد ها در خانواده، زیان شقل، دوست ها.

اغلب تر در ایت فاز اعتیاد ها کمک را جستجو می کنند. در یتادیوم آخرین اعتیاد ار مواد مخدر تبدیل های برگشت ناپذیر در ارگانیزم دنبال می کنند. نتیجه ها استفاده مواد مخدر  به تجزیه شخصیت، سلامتی خرلب، جنون، مرگ  می آورند.

فاز های سم زدایی از مواد مخدر ها

1. تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

• آزمایش ادراد
• آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
• آزمایش خون عمومی
• آزمایش خون بیوشیمیایی
• الکتروکاردیوگرام
• بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده مواد مخدر  در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قیمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. سم زدایی – در وابستگی از نتیجه ها تشخیص، برای هر بیمار متد سم زدایی ارگانیزم او انتخاب کرده است، برداشتن سیمپتوم های خطرناک و ناراحت  سیندروم پرهیز، یعنی مجموعه متدها که در مورد او بهترین نتاجه می دهد. مخموعه متدها سم زدایی الترا ساریع از مواد مخدر، درمان نوروجت، فارماکوتراپی، تزریق های ویژه با ویتامین ها و هپاتوپروتکتر ها قرار می دهد. خیلی مهم است که سم زدایی سریع باشد، بیمار درد را احساس نکند، خواب و اشتها در اصلی برگردند، حالت بیمار پایدار باشد، که افسردگی و اضطراب دیگر نداشته باشند.

• سم زدایی  مواد مخدر خیلی سریعمتد سم زدایی از مواد مخدر مدرن و خیلی کارآمد است.سم زدایی  مواد مخدر خیلی سریع در همین زمان با کاهش شدت سیمپتوم و ناراحتی که بیمار احساس کند، و هم وقت درمان را کوتاه کند. بیمار در آنستزی ۶ تا ۸ ساعت  ورود می شود و  به او آنتاگونیست مواد وخدر داده شود، معمولا  نالترکسون یا نالوکسون که گیرنده مواد مخدر را آزادی کند.

رمان با دستگاه پزشکی -درمان نوروجت متد است که با امپولس های مخصوص اجرا می کند  در نورون ها ی مغز که برای ترشخ اندرفین مسئولیت است. نوروجت دستگاه کوچک الکترونیک که سطح دوپامین و اندورفین را طبیعی می کند. تحریک دستگاه نوروجت بی درد است. بیمار فقط غلغلک و ارتعاش ملایم احساس می کند. فرکانس و شدت امپولس با کومپیوتر کنترل کرده است. داخل ۱۵-۲۰ دقیقه سیمپتوم های پرهیز ناپدید می شوند، یعنی شدت آنها برای ۷۰-۸۰%  کاهش بدهد.

فرماکوتراپی یکی از عناصر سم زدایی است. در وابستگی از نتیجه های تشخیص در طول سم زدایی ترکیب داروها استفاده کرده است که سیمپوم های بحران پرهیز را بر می دارد، دارو ها که در مدیریت درد استندرد وجود دارند و ایمنی خوبی از درد تهیه کنند. در مورد کج خلقی، بی قراری، کاهش حالت، عصبی، بی خواب تثبیت کننده روانی، هیپنوتیک ها، داروهای ضد افسردگی را استفاده کرده هستند. به خاطر اختلال تغذیه، ناکافی یا پیش از اندازه اشتها در درمان فرمنت ها که توانایی جذب و ترکیب غذا را آسنتر می کنند، اسیدی های آمینو، ویتامین ها.

هم درمان برای از بین بردن استفاده مواد مخدر پیش بینی شد – استنشاق برای تمیز ریه، تزریق های ویژه برای نورومتابولیک ها، نوتروپ ها برای افزایش روش تبلدل در مغز، با هپاتوپروتکتر ها برای بازسازی کبد. همه داروها که در فرماکوتراپی استفاده کرده هستند ایمنی هستند و اعتیاد را نمی تواند ایجاد کنند.

3. درمان فیزیکی – ترکیب درمان ها را اشاره می کند – فیزیکی، پزشکی یا ماساژ بافت عمیق. ماساژ آرامی تاثیر می گذارد/ وقتی که مرد از طریق توانبخشی می رود، سطح دوپامین از مردم که اعتیادی نیستند کمتر است. ماساژ کمک می کند در طبیعی روش دفع دوپامین به مردم که از طریق روش توانبخش بروند. ماساژ هم در روش سم زدایی  کمک می کند که گردش خون و لنفوم را سرعت کند و در این مسیر روش برداشتن مواد زهرابه از ارگانیزم سرعت کند.  یک نشست درمان فیزیکی در قیمت بستهی درمان وجود است. هر نشست آینده ۳۰ یورو پرداخت کرده است.

4. انسداد پزشکی – در آخر درمان انسداد پزشکی -کاشت نالترکسون پیش بینی شده. معنی این روش که گیرنده های مواد مخدر بیمار با اثر نالترکسون مسدود هستند، و با استفاده هروئین، ترامال، متادون خوشحالی و اخساسات مشابه انجام نمی دند و رتسیدیو را تحریک نمی کند. کاشت های نالترکسون در قیمت بسته ی سم زدایی طولانی نمی آیند و اضافی پرداخت کرده هستند.

5. کنترل های ماهیانه – در آخرین سم زدایی بیمار لیست تخلیه با درمان پیشنهاد و توصیه ها برای حمایت پرهیز پایدار می گیرد. کنترل ها ی ماهیانه در قسمت این بسته رفتار نمی آیند

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰  مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه سم زدایی طولانی از مواد مخدر – تشخیص آزمایشی، سم زدایی، درمان فیزیکی کمترین ۷ روز در ایستاد طول می کشد. اگر سم زدایی ممکن نیست با موفقیت انجام داده شود، روزهای اضافی پرداخت کرده هستند.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...