درمان اعتیاد با ایبوگائین به مردم طولانی از “باتلاق” دارو ها کند و دوباره زندگی سلامتی و طبیعی داشته باشند قادر می سازد.

ایبوگائین در دارو های روانگردان وابسته است که از گیاه های ویژه ی افریقایی استخراج کرده هستند. بواسطه خوص های توهم ذای خود در افریقا قرن ها برای تشریفات های مختلف استفاده شده بود.

کلینیک ما ویپ وروبیو مریت تبیعی این ماده برای هدف بالاتر استفاده کرد.می خواستیم به مشتری های ما و خانواده ها ی آنها کمک کنیم که اعتیاد فراموش کنند و ورق جدید زندگی آنها را تبدیل کنند. با کمک قدرت ایبوگائین و حرفه ای ها این درمان ممکن شود.

چطر ایبوگائین به ارگانیسم اجرا می کند؟

مهم است یادداشت می کند که ایبوگائین دارو ها جایگذین نمی کند و اعتیاد سبب نمی شود.  با او سم زدایی بدون درد و بی خطر مجهز کدره است که  گام اول در درمان بیمارهای اعتیاد است و این مهم عضو درمان در کلینیک ما ویپ وروبیو است.

 

درمان  اعتیاد با ایبوگائین بعد از ازمایش تشخیصی، که وضعیت بدنی و روانی را مشخص می کند، انجام شده است. بعد از این برنامه ی فردی درمان  برای هربیمارها ساخته است. در این روش، هر عوارض، که می تواند واقع شوند اگر کسی خودت ایبوگائین را استفاده کند یا دکترهای غیرحرفهای را  بدهد، مانع می شوند. یکی از اثار همراه تاکی کاردی است، ولی خطر دیگر وجود است.

در کلینیک ما فقط ایبوگائین  پذشکی را استفاده می کنیم و یک خوراک دارو دکتر حرفه ای، کی با همه ی اثزها را آشنا شود، اندازه می گیرد.

تجربه ها ی مشتری ها ی ما، کی در درمان ایبوگائین بودند، مسلم مثبت هستند. برای اولین بار مردم واقعی و عینی خودتان و اعتیادتان را می بینند. به جزو این نتیجه ی مواد مخدر هم می بینند. در نهایت می فهمند چقدر خانواده ی آنها را اذیت کردند.

بعد از این فاز در این که حرفه ای ها به مشتری کمک می کنند که سلامتی باشد و تجربه ها ی زندگی او کامل کند. هدف ما تشویق مردم، واگذار اعتماد و امید و تقویت آرزو برای سلامتی است. با اینحال، با حمایت ما، آرامی مشتری ها می فهمند که از زندگی بیشتر خواهند. انسانی اشتباه کردن، و چند وقت مرد سقوط می کند مهم است که بالا می شود.

lečenje zavisnosti pomoću Ibogaina (2)

رفتار اعتیادی با اییوگائین در کلینیک ویپ وروبیو

در کلینیک ما ویپ وروبیو حرفه ای ها در اختیار مشتری ها خود هستند. اگر نظر، پشتیبانی یا بحران است، شما هرگز  با این معامله کنید. ما می دانیم که پشتیبانی خیلی مهم است و به خاطر این ما اینجا هستیم.نباید

بااینکه مردم باور می کند که اعتیاد سالم نمی شود، به خصوص هروئین، و مخدر دیگر، ولی ما می خواهیم ثبات کنیم که آنها درست نیستند.

کارمندان اختصاصی و حرقه ای  خاطر جمع می کند که ماندن اینجا برای شما خیلی جالب باشود. اتاق ها ی مجهز و راحت داریم کجا می توانید استراحت دور از مشکلات داشته باشید.

ما اینجا هستیم که تلاش ها ی شما برای سلامتی و زندگی جدید را حمایت می کنیم، چون برای تغییر مثبت در زندگی دیر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply