اعتیاد از مواد مخدر زندگی اعتیاد و خانواده ی او  را خراب می کند. این اعتیاد ویرانکر تهدید به همه که در سالها ساخته کرده اید، ولی با کمک حرفه ای ما چیزها می توانند درست کنند.

مواد مخدر خانواده در پایین می کشد

وقتی که در می یافتید که مرد عزیزی شما اعتیاد ار مواد مخدر است، اولین هول و باور نکردنی ظاهر می شوند، بعد از این نگرانی و یاس.

کملا می فهمیم چطور احساس کنید، چون این وقعا  گرمازده های بزرگ که بر خانواده اثر کنند. تا دیروز این بچه ی خوبی، شریک خوبی، پدر خوبی بود، و سپس وضعیت شبانه چرخش کرد. مواد مخدر مقعا می تواند مردم در پایین بکشد، ولی نا فقط آنها، هم خانواده ی آنها که  رنج ببرند و آهسته باهم فرو بروند.

رنج بردن شما با کلمات خیلی سخت بیان کرده است، چون شما بهترین می دانید چطور احساس کنید و چی تجرب کنید. ممکن احساس می کنید کملا درمانده احساس کنید و باهم وقت آرزو ی بزرگ دارید تا کمک کنید، ولی نمی دانید چطور. می خواهیم شما را تشویق کنیم، چون تنها در این وضعیت های ناراحت نیستید و شما می توانید بر ما حساب کنید.

مواد مخدر ارتباط خانواده خراب می کند

خوب می دانیم که هیچی در این جهان نمی تواند پنهان کند و اعتیاد از مواد مخدر مشکل خود نمی تواند پنهان کند. وقتی که خانواده ی او این پیدا می کنند تا شکست ارتباط خانواده آورده است.

اعتیاد معمولا با این اصطلاح واکنس نشان می دهند: ” فقط کوشش کرده ام، هرگز تکرار نمی شود”، ولی این هرگز به وقوع نمی شیوستد. اعتیاد ها باخبر نیست چقدر در واقع “کشیده هستند” و خودشان و دیگران را فریب می کنند که همه زیر کنترل است، ولی در واقع دور از این هستند. وقتی که خانواده آنها را  دوباره می گیرند تا ناامیدی و زیان اعتماد به وقوع می پیوستد.

اعتماد مانند اینه است، وقتی که یک بار می شکند دیگر یگانه نیست. از این اعتیادها باخبر نیستند و به خاطر این دوباره مردم صمیمی خود را اذیت می کنند.

حقیقت غمگینی دیگر گرایش خانواده تا خود را سرزنش می کنند و تا فکر می کند که اشتباه کرد. اینجا هستیم به شما بگویم که سرزنش نیستید و تا اثر اجتماع و کاهش کنترل  اهمیت  می دهیم که مواد مخدر از روزانه ما را ریشه کن می کند.

droga 1

مواد مخدر مغز اعتیاد را تبدیل می کند

گفتیم که سرزنش شما نیست اگر عضو خانواده ی شما مواد مخدر را استفاده می کند. این تصمیم بد او است که او و شما را در محشر می کشد. ولی، همه سیاه – سفید نیست.

مواد مخدر  تا تبدیل روش شیمی در مغز می آورد که بر فکرها، احساسات و رفتارها اثر کنند. بعدا، آنها در دایره ی مسحور مواد مخدر سقوط می کنند از کدام خروج را نببینند. خیلی اوقات پول را می دزدند و در کارهای ناقانونی سقوط می کنند تا پول را بگیرند که به آنها “لحظه ی شکوه”  کوتاه و نتیجه های منفی متعدد بدهد.

وقتی که تضادی می یافتد و در مباحثه بزرگ با بیمار سقوط می کنید، به یادتان که این مشخصه های او نیستند، نتیجه های اعتیاد هستند، به خاطر این مواد مخدر را سرزنش می کنید، چون او دشمن مشترک است با کدام توانا است جنگ کند.

درمان اعتیاد از مواد مخدر در کلینیک ما

می دانیم که پاره کردن از پنجه های مواد مخدر آسات نیست، ولی هم می دانیم که نممکن نیست، و تجربه های بیمارها درمان کرده ما این تایید کنند. وقعا لازم است که کمک حرفه ای را پیدا کنید، چون کوشش درمان به تنهایی به شکست  و عوارض های جدید بی آورد.

در کلینیک ما ویپ وروبیو  کارشناس های عالی کار می کنند  که به اعتیاد های متعدد و خانواده ی آنها کمک کردند تا از جهنم مواد مخدر بیرون بروند. فرق بین مواد مخدر آسان و سخت ندارد، همه باید جدا بفهمد و درمان کند.

با کمک ما دوباره هارمونی خانواده تاسیس می کنید و زندگی سلام تر و زیباتر با مردم صمیمی شما شروع کنید.

 

 

Leave a reply