کوکائین مواد روانگردان بلند است که تا نتیجه های روانی و فیزیکی می آورد.

کوکائین چی است؟

کوکائین مواد مخدر روانگردان است که تاثیر مستقیم به مغز را بکار می برد و او را  دائمی خراب می کند. او قدیمی ترین مواد مخدر است، و در شکل خالص (هیدروکلراید) بیشتر از یک قرن استفاده کرده است. امروز یکی از مشترک ترین مواد مخدر های سو استفاده است.

کوکائین به خصوص در بیرون رفتن استفاده کرده است چون انجام می دهد که مردم قوی تر و دلگرم تر احساس کنند. مردم در کوکائین بیشتر می نوشند و احساس می کنند که قدرت جنسی را دارند، به خاطر این زیاد پسران دوست دارند در بیرون رفتن خطی بکشند.

ولی، لحظه ی راضیت کوتاه فقط خیال است و خیلی زیاد می ارزد.

به خاطر اعتیاد کوکائین مردم زندگی خود را خراب می کنند، دوستان مهم از دست می دهند، حرفه و شغل خود را بخطر می اندازند، زیان های مالی معنی دار را تحمل می کنند و خود را تا لبه وجود می اورند. همه ی این که سال ها ساخته کرده اند می توانند مانند “برج کارت های بازی” فرو کند.

اجازه ندهید که این به شما بیافتد. اگر احساس می کنید که نمی توانید تنها با این جنگ کنید، بدانید که کلینیک ما ویپ وروبیو برای شما همیشه اینجاست. تجربه ی چن دساله در درمان بیمارهای اعتیاد و مشکلات روانی داریم و با کمک کارشناس های شتاسایی شده خهنی و اختصاصی  زندرگی دوباره می تواند بدون تنگیزش و زیبا باشد.

اثرات استفاده کوکائین

اثرات استفاده کوکائین بعد از استفاده اول ظاهر مس شوند و چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشند. اثرات معمول:

  • رضایت
  • احساس افزایش انرژی
  • پرحرفی
  • هوشیاری روانی
  • حس بیانی، شنوایی و لامسه ی تیز
  • مردمک چشم منبسط
  • تب بدن بالا
  • کار مغز شتاب
  • فشار خون بالا

مقدار مصرف بزرگتر می توانند هم تا سرگیجه، پارانویاريا، اضطداب، وهم، خیال، یورش عجیب و غریب و شدید بیاورند.

kokain 1

نتیجه های زیان آور کوکائین

می دانیم که اعتیادها از کوکائین اغلب اثرات منفی او را عفلت می کنند چون می خواهند فویاريا، شدیدا و شکست نا پذیر احساس کنند. ما اسنجا هستیم که به شما بگیویم که این فقط خیال است که می تواند شما گران باریزد. غیر از پول، هم خواهد ارتباط مهم با مردم صمیمی و سلامتی را ارزیده و شناخته است که این مهم ترین و گرانیها ترین است.

نتیجه های فیزیکی خرابی مغز، حمله مغز، بینایی تاری، خرابی و تغییر شکل بینی، دردها در گلو، زیان تنفس، توقف کار ریه ها، سکته، زیانه اشتها، خرابی کبد، تهوع، اسهال، اسپازم و فشار خون بالا هستند. پیش زنان تا چرخه قاعدگی مختل و پیش مردم تا کاهش آرزو جنسی و عدد یاخته نرو متحرک می آید.

فجیع ترین نتیجه استفاده کوکائین مرگ است، و تا او یعلت مقدار مصرف کوچک هم می توانند بیاید،  اگر مرد مغز ضعیف دارد.  اسن دلیل کافی است که کوکائین دیگر استفاده نمی کنید.

نتیجه های روانی شکل اعتیاد، کج خلقی، تبدیل های حالت توفانی، بی آرام، پارانویا، وهم های شنیداری و رفتار خشونت آمیز هستند.

درمان اعتیاد از کوکائین پیش ما

نوتوانی کردن مستقل از موادهای اعتیاد آور تقریبا ممکن نیست.

مشکل کلیدی در کاهش آرزو  و اراده اعتیادها  است، چون آنها نتیجه های خراب و همه ریسک های کوکائین را  مصرانه  رد می کنند. پس فکر نمی کنند که کمک لازم است و به خودشات و به دیگران  دروغ بگویند که وضعیت زیر کنترل باشد. این به خصوص خانواده ی اعتیاد اثر می کند که ملاحظه می کند که بیافتد و درمانده احساس کند تا چیزی تبدیل کند. مایوس نشوید، تا کممک حرفه ای چیزی می توانند تبدیل کنند.

کارشناس های ما ایتجا هستند تا اعتیاد و خانواده ی او را در لحزه های بحرانی در راه بهبودی حمایت و تشویق می کنند، و حتما این مدت ها خواهند آمده چون این اعتیاد خیلی قوی است.

بدانید که هر اعتیاد می تواند درمان کرده شود، هم اعتیاد از کوکائین. کمک حرفه ای ، صبور، ماندگاری و آرزو اعتیاد لازم است و این عوامل باهم بهبود موفق را ضامن می دهند.

کلینیک ویپ وروبیو همیشه برای شما اینجاست که به شما کمک کند تا این اعتیاد خطرناک را جنگ کنید و دوباره از زندگی عادی و سالم لذت ببرید.

 

Leave a reply