سال نو همیشه با تصمیمات جدید و آغاز های جدید مرتبط است. آنها می گویند که باید در سال نو بدون بارگذاری گذشته با لیست آرزوهای جدید وارد شود. وقتی که بیرون سرد است و داجل ما گرم است چون بخش چیزی زیبا که می آیاد هستیم.  عشق ما را گرم می کند و ما پر از امید هستیم، هیجان و ایمان به روزهای بهتر هستیم.

سال نو در کلینیک ما

در کلینیک ویپ وروبیو می دانیم چقدر بسیاری از نمادها به تعطیلات و آنچه که آنها را برای بیماران خود نشان می دهد. به خاطر این ما تصمیم به تزئین اتاق نشیمن به مناسبت تعطیلات گرفتیم و روح تعطیلات را دادیم. می دانیم که محیط زیست  برای توانبخشی فاکتور مهم است و به این دلیل همیشه در ذهن داشته باشیم که محیط حداکثر راحت باشد تا شما مانند خانه احساس کنید.


فکر می کنیم که راحتی و محیطی زیبا ضرورت است، نه مزیت. مدرن ترین و امروزه ترین دستگاه ها داریم که بهبود بیمار آسان می کند، هم محیطی بزرگ و راحتی داریم که با عناصر راحتی برای زندگی روزماره مجهز شده است.

درخت کریسمس باهم با بیمار ها تزئین کردیم، به آنها فرصت برای فراموش مشکلات خود دادیم که بخش چیزی زیبا و خوشحال باشند، چیزی که امید بیدار می شود و قدرت می دهد. روش بهبود با این آرزوها شروع می کند.


اینجا هستیم برای کمک به همگی که تصمیم گرفت خودش کمک می کند، چشم انداز تغییر می کند و همۀ چیزهای زیبا که زندگی می کند را می بیند، و سال نو قطعا بخش این است. کارشناسان حرفه ای که در کلینیک ما کار می کند همیشه برای آنها اینجا هستند. این هم برای همۀ لحظه های زیبا و هم برای لحظه های کم تر زیبا صدق می کند. با شما شادی و غمگینی بخش می کنیم و همیشه اینجا برای شما هستیم.

ما معتقدیم که در حال حاضر لحظه ای مناسب است که فرصتی برای شروع جدیدی داشته باشید. با کمک ما، شما در انجام این کار موفق خواهید بود.

 

Leave a reply