اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی اختلال حالت جدی است. نوسانات در حالت بخشی زندگی روزمره هستند. اخبر خوبی و اتفاقات لذت ما را خوشحال می کنند، حتی که از دست دادن شخص…

بیشتر بخوانید...