اضطداب چی است و چرا او را احساس می کنیم؟

اضطداب چی است و چرا او را احساس می کنیم؟

  اضطداب “ترس آزادی شناور” است که با وقوع و شیء گرو زده نیست. ضیق و ناراحتی بدون دلیل واقعی وجود است و پیش مردم انتظار تسلط  دارد که چیزی…

بیشتر بخوانید...