سیستم پاداش

سیستم پاداش

سیستم پاداش و اهمیت آن سیستم پاداش در شروع اعتیاد به مواد روانگردان نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در حالی که مواد مخدر ، الکل یا قمار سرعتی از شادابی…

بیشتر بخوانید...