سال حرفه موفق در رستوران “شهر فیلمی” جشن کردیم

سال حرفه موفق در رستوران “شهر فیلمی” جشن کردیم

یک دیگر سال عالی برای ما در آخرین می آید و این فرصت استفاده کردیم که موفقیت متعدد  را جشن کنیم. نتیجه های عالی انجام  دادیم و مزدم زیاد درمان کردیم…

بیشتر بخوانید...