سوء تفاهم بزرگ! فرق بین مواد مخدر سبک و سنگین وجود ندارد

سوء تفاهم بزرگ! فرق بین مواد مخدر سبک و سنگین وجود ندارد

مردم باور می کند فرق بین مواد مخدر سبک و سنگین وجود دارد. ما می توانیم در این تقسیم در زندگی روزمره، حتی در رسانه ها پیدا کنیم. با این حال، این تقسیم…

بیشتر بخوانید...