ترس ها که ما را از زندگی اصلی منع می کنند – فوبی ها چی است؟

ترس ها که ما را از زندگی اصلی منع می کنند – فوبی ها چی است؟

چند بار کسی را گوش کردید فوبی از چیزی دارد، سخن گفتن ترس و فوبی یکی می کند؟ محتملا تقریبا هر روز. ترس احساس کاملا طبعیی, توجیهی و اصلی است، یعنی واکنش…

بیشتر بخوانید...