آیا من الکلیک هستم؟

آیا من الکلیک هستم؟

الکل یکی از موجودترین مواد مخدر است که هم قتنون اسن، و اجتماعی استفاده ی او تحمل می کند و قضاوت نمی کند.  استفاده الکل  تکرار شوند مغز را تبدیل می…

بیشتر بخوانید...