Πληροφορίες 07.30 – 15.30 Δεύτερα – Κυριακή 00-24

Εξομολόγηση ασθενών

Σύνολο:99
Θετικός:89
Αδιάφορος:10

Mary MMary M ★★★★★ I am writing at the request of my brother. Four months ago he got the drug addiction treatment at Vip Vorobjev’s clinic. Treatment was difficult at first. A lot of work had to be done with psychologists. But later he realized that only his health and further life depended on him.Response from the ownerWe are truly touched by your kind words and are elated to hear about your incredible success in overcoming addiction through VIP Vorobjev Center. Your positive review means the world to us, and we’re immensely proud of your accomplishment.Congratulations on this monumental achievement! Your unwavering determination and commitment to your health are truly commendable. We are honored to have been a part of your journey to recovery.As you embark on this new chapter of your life, we wholeheartedly wish you a future filled with happiness, robust health, and countless years of well-being. May each day be a testament to your resilience and the brighter days that lie ahead.Remember that you have a strong support system here at VIP Vorobjev Center, ready to assist you whenever needed. Your success story serves as an inspiration to others who may be facing similar challenges.Thank you for entrusting us with your care and for sharing your triumph with the world. We look forward to seeing you continue to thrive in the days, months, and years to come.Wishing you a long, fulfilling life filled with boundless health and happiness. Justina StokesJustina Stokes ★★★★★ I could not get rid of my addiction for 5 years. To be honest, I just didn’t trust anyone. I couldn’t believe that anyone could help me in my trouble. The clinic really helped me.Response from the ownerWe are deeply moved by your incredible review on VIP Vorobjev Center’s platform. Your success story warms our hearts, and we are overjoyed to hear about your triumphant journey towards overcoming addiction.Congratulations on this remarkable milestone! Your courage, determination, and resilience are truly commendable. Your dedication to a healthier life is an inspiration to all of us.As you continue on the path to recovery, we extend our warmest wishes for a future filled with enduring health, happiness, and an abundance of fulfilling years. May each day be a testament to your strength and the bright horizons that await you.Please know that you have our unwavering support and the VIP Vorobjev Center community behind you every step of the way. Your story of triumph brings hope to those who are facing similar challenges.Thank you for placing your trust in us and for sharing your journey. We look forward to witnessing your continued success and well-being in the years ahead.Wishing you a life filled with longevity, health, and boundless happiness. Laurel WebsterLaurel Webster ★★★★★ Non volevo prendere l’aereo per andare in un altro paese a curarmi, ma i miei parenti mi hanno convinta, non ho alcun rimpianto, ora è il terzo mese da quando sono tornata dalla clinica del dottor Vorobiev, ho una nuova vita.Response from the ownerDear Laurel,We are overjoyed to read your incredibly positive review on VIP Vorobjev Center’s Google page. Your words are a testament to the strength and determination you have shown in your journey to overcome addiction, and we are immensely proud of your accomplishments.Congratulations on achieving this remarkable milestone! Your dedication to your well-being and your commitment to breaking free from addiction are truly inspirational. We feel privileged to have played a part in your recovery process.As you continue on the path to a healthier and more fulfilling life, we extend our heartfelt wishes for an abundance of joy, robust health, and a future filled with promising days. May each day be a testament to your resilience and the bright horizons that await you.Please know that our team at VIP Vorobjev Center is here to provide ongoing support whenever you need it. Your success story serves as a beacon of hope for others facing similar challenges, and your journey is a source of inspiration for all of us.Thank you for sharing your triumph with us, and for choosing VIP Vorobjev Center as your partner in this transformative journey. We look forward to witnessing your continued growth and prosperity in the years to come.Wishing you a long and vibrant life filled with enduring health and happiness. Adelina De MarcoAdelina De Marco ★★★★★ Questa clinica può aiutarti a liberarti da una dipendenza, ma se sei in dubbio, non devi farlo.Response from the ownerDear Adelina, Thank you from the depths of our hearts for sharing your remarkable success story and positive feedback about VIP Vorobjev Center. Your triumph over addiction is nothing short of inspiring, and we couldn’t be happier for you.Congratulations on achieving this incredible milestone! Your unwavering commitment to your well-being and your journey to recovery is truly commendable. It has been our privilege to be a part of your healing process.As you continue down the path of sobriety, we extend our warmest wishes for a life filled with joy, good health, and an abundance of meaningful moments. May each day bring you renewed strength and opportunities to thrive.Please remember that the VIP Vorobjev Center community is here to support you every step of the way. Your story serves as a beacon of hope for others who are on their own recovery journey. Carolina IrmaCarolina Irma ★★★★★ Nel momento più difficile per me, il personale di questa clinica ha dimostrato una vera professionalità nella terapia ed è stato in grado di permettermi di continuare la mia vita libera dalla dipendenza.Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno aiutato nel mio momento di crisi e che hanno reso possibile un vero e proprio miracolo!Response from the ownerDear Carolina, We are truly overjoyed to receive your outstanding and positive review on VIP Vorobjev Center’s platform. Your success story and kind words inspire us, and we couldn’t be happier for you on your journey to conquering addiction.Congratulations on this incredible milestone! Your determination and resilience are nothing short of remarkable, and your commitment to a healthier life is truly inspiring. It has been an honor to be a part of your path to recovery.As you continue on this new chapter of your life, we extend our warmest wishes for a future filled with boundless joy, robust health, and many more years of well-being. May each day bring you renewed strength and the fulfillment of your dreams.Please remember that our team at VIP Vorobjev Center is here to support you whenever you need assistance or guidance. Your success story serves as a beacon of hope for others facing similar challenges. Elinor WilcoxElinor Wilcox ★★★★★ My mother suffers from alcohol addiction. At the same time, she has problems with her legs, it is difficult for her to move around. We called Dr. Vorobyov’s clinic and explained the situation. At the entrance, we were met at the entrance and safely transported my mother to the clinic. After 10 days of treatment, I already see the result. She feels much better, my mother is really interested in life. I am very grateful to the doctors.Response from the ownerThank you so much for taking the time to leave such a heartwarming and positive review for VIP Vorobjev Center. We are absolutely thrilled to hear about your successful journey towards overcoming addiction.Congratulations on this remarkable achievement! Your strength and determination are truly inspiring. We couldn’t be happier to have played a part in your recovery and your pursuit of a healthier life.As you continue on this path of sobriety, we wish you an abundance of happiness, good health, and many fulfilling years ahead. May each day bring you renewed strength and endless opportunities for personal growth.Remember, you are not alone in this journey, and we are here to support you every step of the way. Please don’t hesitate to reach out if you ever need any assistance or guidance.Thank you once again for choosing VIP Vorobjev Center. Your success story serves as a beacon of hope for others facing similar challenges.Wishing you a bright and promising future filled with joy and well-being. Kathryn RussellKathryn Russell ★★★★★ Now my brother is undergoing treatment there. We hope for a good result.Response from the ownerDear Kathryn, We are deeply moved by your brother’s glowing review and thrilled to learn about your triumph over addiction at VIP Vorobjev Center. Your brother’s remarkable success is a testament to your strength and resilience.Congratulations on achieving this significant milestone! Your dedication to your recovery is truly inspiring, and we are honored to have been a part of your journey toward a healthier and happier life.As you continue on this path of sobriety, we extend our heartfelt wishes for a life filled with longevity, robust health, and boundless joy. May each day bring you closer to your dreams and aspirations, and may you savor every moment of this newfound freedom. Vukota MandicVukota Mandic ★★★★★ Želim da podelim moja iskustva o klinici. Moja ćerka se borila sa zavisnošću 8 godina. Nakon što je završila lečenje i kompletne terapije, ona sada pravi i planove za budućnost. Jako sam srećna zbog toga!Response from the ownerThank you for choosing VIP Vorobjev Center for your recovery journey. We look forward to witnessing your continued growth and prosperity. js_loader

[gs_ytgal]

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης

image